[box]

Çevre Mühendisliğinin nedir, sorusuna cevap olacak iki makaleyi aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Bunların ilki Özgür Ansiklopedi Wikipedia‘dan, diğeri de Muhendisim.org adresinden. Keyifli okumalar dileriz…

[/box]

[hr]

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre Mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeye değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır.

[hr_invisible]

Yeşil Dünya

Çalışma alanları nelerdir?

Çevre mühendislerinin başlıca çalışma alanları; su ve atık su arıtma, hava kirliliği kontrolü, katı atık bertarafı, toprak kirliliği vb. dir. Bir “mühendislik” dalı olan Çevre Mühendisliğinin başlıca faaliyet sahası su, hava ve toprağa karışan atıkların bertarafı için teknolojik çözümler araştırmak ve uygulanacak tedbirleri belirlemektir. Daha çok sanayi tesislerinden kaynaklanan bu atıkların arıtılması için uygulanan arıtma projelerinde makina, inşaat, kimya ve biyoloji bilim dallarından da faydalanılmaktadır. Evsel ve sanayi atık su arıtma tesislerinin tasarımı, inşası ve işletilmesi, su şebekeleri, isale hatları, kanalizasyon tesislerinin tasarımı ve inşası çevre mühendislerinin en çok ilgilendiği konular olarak sıralanabilir.

Çevre Mühendisliği ayrıca içme suyu arıtımı, atık suların geri çevrimi ve yeniden kullanılması, çevresel etkilerin değerlendirilmesi raporu hazırlanması, hava ve toprak kirliliği, tesis içi proses kontrolu ve temiz üretim teknolojilerinin araştırılması gibi konularla da uğraşmaktadır.

Kaynak:  Özgür Ansiklopedi Wikipedia

[hr]

AKUE Çevre Mühendislik ve Danışmanlık

Mühendislik Nedir?

Çevre Mühendisliği tanımına geçmeden önce genel olarak mühendislik nedir önce onun bir tanımlaması yapılmalıdır. Genel olarak mühendislik; matematik ve doğal bilimler alanında çalışma, deneyim ve pratik yapmayla kazanılmış bilgilerin muhakemeyi de katarak doğanın malzemelerini insanoğlunun faydası doğrultusunda ekonomik olarak kullanmak şeklinde tanımlanabilir.

Buna göre, yukarıdaki tanımlama, mühendisler ve bilim adamları arasındaki temel bir farklılığı ortaya koymaktadır. Mühendislere göre bilim adamları keşfeder, mühendisler ise onu uygulamaya koyar ve çalışır hale getirir.

[hr_invisible]

Çevre Mühendisliğinin Amacı ve  Tanımı

Bütün bu söylenenler ışığında Çevre Mühendisliği ile ilgili genel bir tanımlama yapmak mümkündür. ABD İnşaat Mühendisleri Odası (ASCE) Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliğinin amaç ve tanımını şu şekilde yapmaktadır.

Çevre Mühendisliği; çevre sağlığı problemlerinin çözümünde teori ve pratiğin öğretildiği bir mühendislik dalıdır. Özellikle halk sağlığının korunması için;

  • Temiz, lezzetli ve yeterli içme suyu temini
  • Atık suların arıtılması veya tekrar kullanımı
  • Katı atıkların bertarafı veya geri dönüşümü
  • Şehir ve kırsal bölgelerde yeterli kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin yapımı
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sürekli kontrolünü yapmak
  • Bu çözümlerin sosyal ve çevresel etkilerinin kontrolünü yapmak
  • Teknolojik gelişmelerin çevre üzerindeki etkilerini araştırmak

Bunlara ek olarak rekreasyonel alanlarda, kırsal bölgelerde ve şehirlerde uygun sağlıklı ortamın hazırlanması(temini), endüstriyel kaynaklı sağlık tehditlerinin bertarafı, böcekler ve hayvanlar tarafından kaynaklanan hastalıkların kontrolü gibi halk sağlığı alanındaki mühendislik problemleri ile ilgilenir.

Yukarıda yapılan tanımlamalardan açıkça anlaşılacağı gibi, Çevre Mühendisliği dendiğinde bunun ne olup olmadığını anlayabiliriz. Örneğin Çevre Mühendisliği ısıtma, soğutma veya havalandırma ile ilgilenmediği gibi peyzaj mimarlığı gibi konularla da ilgilenmez. Yani çevre dendiğinde bir çevre düzenlemesi veya binalarda çevre şartlarının düzenlenmesi Çevre Mühendisliği‘nin görevi değildir. Ancak Çevre Mühendisliği diğer bilimlerde olduğu gibi diğer bilim alanlarının tamamından faydalanır. Özellikle de temel bilimler yani fizik, kimya, biyoloji ve matematik en fazla kullanılan bilim dallarıdır.

Kaynak: Muhendisim.org